BÁO CÁOKết quả thực hiện lậpkế hoạch phát triển kinh tế -xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu(MOPSEDP)

Xem chi tiết tại đây