BÁO CÁO Về việc lập danh sách địa điểm, nguồn nhân lực cho Trạm y tế lưu động xã Lục Bình

xem chi tiết tại đây