BÁO CÁO Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Lục Bình, ngày 04/01/2022

Xem chi tiết tại đây