BÁO CÁO Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Lục Bình, ngày 03/01/2022

xem chi tiết tại đây