Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

BáoHoạt động phòng, chống dịch COVID 02 9 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID 03 9 2021

Báo cáo hoạt động phòng chống dịch COVID-19 04 9 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 06 09 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 07 09 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 08 9 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 09 09 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 01 09 2021