Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22/10/2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ngày 23/10/2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ngày 24/10/2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ngày 26/10/2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27/10/2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ngày 28/10/2021