Báo cáo Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh Bắc Kạn

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 01 10 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 04 10 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 05 10 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 06 10 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 07 10 2021

Hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 30 9 2021