THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ LỤC BÌNH

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND XÃ LỤC BÌNH

1. Hoàng Hữu Khôi –  Bí thư Đảng ủy xã
– Điện thoại liên hệ:0912188797
– Địa chỉemail:khoihh.bt@backan.gov.vn
2. Nguyên Văn Hậu –Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã
Điện thoại liên hệ: 0976798646
Địa chỉ email:haunv.bt@backan.gov.vn
  1. Nông Thị Quyến – Phó Bí thứ, Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại liên hệ:    0344855995
Địa chỉemail:ntquyen.bt@backan.gov.vn
  1. Đàm Văn Quang – Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại liên hệ:    0336695999
Địachỉemail:quangdv.bt@backan.gov.vn
  1. Hứa Văn Luân – Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại liên hệ:       0944178049
Địa chỉ email:luanhv.bt@backan.gov.vn